Informácia o ochrane osobných údajov

Identifikovanie a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Spoločnosť BOWA s.r.o., so sídlom Tomášikova 31, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35695439 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.11454/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov (ďalej aj „OÚ“) je „Koloman Búcsai“. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, príp. iné otázky týkajúce sa osobných údajov nás môžete kontaktovať elektronicky (obchod@bowa.sk) príp. ich zaslať písomne listom zaslaným na adresu nášho sídla.

Spoločnosť BOWA nevykonáva transfer osobných údajov, ktorých je prevádzkovateľom, do tretích krajín.

Právny základ spracovania OÚ

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom SR, najmä v súlade s nižšie uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
 • Zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES .

Všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú len naše oprávnenie spracúvať osobné údaje, ale aj povinnosť Dotknutých osôb (ďalej aj „DO“) poskytnúť svoje osobné údaje.

Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je:

 • monitorovanie bezpečnosti a ochrana majetku - kancelárske priestory,
 • školenia a prezentácia nových produktov,
 • prevádzkovanie E-shopu – bowa.sk pre dealerov,
 • zasielanie newslettera PO (dealerom),
 • spravovanie zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom a plnenie povinností s tým spojených:
  • evidencia zmlúv,
  • plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa ako zmluvnej strany,
  • kontrola plnenia zmluvy dodávateľom prostredníctvom kontroly zamestnancov a iných osôb, ktoré dodávateľ používa na plnenie zmluvy,
  • zabezpečenie plnenia povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri spoločnom/delenom pracovisku,
  • plnenie povinností prevádzkovateľa na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním,
  • plnenie povinností na úseku práva duševného vlastníctva,
 • propagácia služieb, dobrého mena a povesti prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

BOWA pri svojej činnosti spracúva osobné údaje DO. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných OÚ, je určený právnymi predpismi alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. OÚ získavame od klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti klienta a inej osoby a vyhotovovaním ich kópií, prípadne priamym sprostredkovaním.

Pri poskytovaní svojich služieb spracúvame najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • údaje o totožnosti a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné tel. číslo, adresa elektronickej pošty, skeny a kópie dokladov totožnosti. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa spracúvame aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné tel. číslo a adresu elektronickej pošty,
 • údaje v rozsahu kontaktného formulára a kontaktného formulára pre dealerskú spoluprácu na webovej stránke (bowa.sk),
 • údaje v rozsahu Obchodného registra Slovenskej Republiky a Živnostenského registra Slovenskej Republiky: oprávnenie servisovať produkty,
 • v rozsahu prezenčnej listiny: meno, priezvisko, firma, dátum, podpis, tel. číslo, pozícia,
 • v rozsahu CV uchádzača,
 • kamerové záznamy kancelárskych priestorov: čas, dátum.

Uvedenie tretích strán, ktoré sú prijímateľmi OÚ s odôvodnením

Osobné údaje klienta a DO budú sprístupnené alebo poskytnuté len tým tretím osobám, resp. príjemcom, o ktorých to určuje GDPR , ZOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis, priamo vykonateľný právne záväzný akt EÚ alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR.

Na základe povinnej súčinnosti vyplývajúcej z legislatívy BOWA umožňuje prístup k osobným údajom DO tretím stranám, a to: Sociálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam, Daňovým úradom, Doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, Dôchodkovým správcovským spoločnostiam, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Súdom a orgánom činným v trestnom konaní, Exekútorom, Orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) a iným relevantným subjektom, Orgánom dohľadu, Úradu na ochranu osobných údajov, Finančnej správe SR (Finančná jednotka) a iným oprávneným subjektom.

Spoločnosť BOWA je sprostredkovateľom pre spoločnosť SIA Slovakia, s.r.o., za účelom prevzatia žiadosti o poskytovanie platobných služieb (tieto sú vyplnené podnikateľom, žiadateľom o poskytnutie platobných služieb), preskúmania správnosti jeho vyplnenia, jeho úplnosti; tieto žiadosti následne doručuje do SIA Slovakia, s.r.o.

Sprostredkovatelia spoločnosti:

 • Zmluvný partner poskytujúci hosting;

Retenčné doby a spôsoby ich určenia

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa klienta je stanovená platnými právnymi predpismi alebo súhlasom klienta so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta je stanovená na 10 rokov od ukončenia právneho vzťahu prevádzkovateľa a DO za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Iné retenčné doby:

 • pre uchovávanie kamerového záznamu je 10 dní, ak nedošlo k vzniku incidentu,
 • pre OÚ na prezenčnej listine zo školení v lehote jeden mesiac,
 • pre predaj produktov a služieb pri zániku zmluvy (v prípade klienta),
 • pre e-shop bowa.sk: zánik zmluvy (v prípade klienta) ukladané na SP (sken zmluvy), vedené v IS MK Soft a archivované vo fyzickej verzii v skrinkách,
 • odvolanie súhlasu pre zasielanie newslettera (využívaný Mailchimp).

Uplatnenie práva DO

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • písomne a z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • prostredníctvom emailu na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Žiadosť DO vybavíme v lehote 30 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti. V niektorých osobitných prípadoch môže byť na preskúmanie žiadosti potrebná dlhšia lehota. Takéto žiadosti vybavíme v lehote 60 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti a Dotknutú osobu budeme písomne informovať o uplatnení dlhšej lehoty.

Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (ochrana@pdp.gov.sk). Všetky práva dotknutej osoby nájdete v Nariadení GDPR čl. 12 a nasl. Nariadenia a v § 19 a nasl. ZOOÚ.

Spôsoby spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vykonávame:

 • prostredníctvom papierovej dokumentácie, ktorá obsahuje osobné údaje nevyhnutné pre plnenie účelov spracovania OÚ.
 • prostredníctvom informačných systémov (aplikácií) ako webová aplikácia a ERP systém, ktoré slúžia na získavania, správu a archiváciu zmluvnej a súvisiacej dokumentácie dotknutej osoby.

Ďalej prostredníctvom internetových stránok (najmä www.bowa.sk) môže dochádzať k získavaniu osobných údajov. Osobné údaje získavané prostredníctvom internetových stránok môžu byť spracúvané na účely predaja tovaru dílerom a koncovým užívateľom, získavania klientov, zasielania nášho marketingového newslettra a priameho marketingu, na účely získavania podnetov, názorov a pripomienok používateľov a na účely spätného kontaktovania v prípade záujmu právnickej osoby o spoluprácu.

Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany osobných údajov klientov spoločnosť BOWA implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov klientov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť BOWA riadi prístupové oprávnenia do Informačných systémov v súlade s požiadavkami GDPR. V kľúčových IS sa vytvárajú auditné záznamy, ktoré je možné podľa potreby analyzovať.

Spoločnosť BOWA uchováva a chráni osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sa vymazávajú.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

© 2024 BOWA s.r.o - registračné pokladnice a príslušenstvo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP