Všeobecné obchodné podmienky

V tomto dokumente uvádzané obchodné podmienky riešia dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi dvoma podnikateľskými subjektami. 

Tieto vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

1. Vymedzenie pojmov

Koncový spotrebiteľ – podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar od predajcu pre účely konečnej spotreby, nie pre účely ďalšieho predaja,

Díler – podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar od predajcu za účelom jeho ďalšieho predaja, má uzatvorenú platnú dílerskú zmluvu s predajcom, a má pridelené prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo pre vstup do webovej sekcie vyhradenej pre partnerov (vstup z web stránky www.bowa.sk),

Predajca – spoločnosť BOWA s.r.o., so sídlom na Tomášikovej 31, 821 01 Bratislava, IČO: 35695439, DIČ: 2020348649, IČ DPH: SK2020348649, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 11454/B, tel.: +421 2 20906911,
+421 2 20906912, e-mail: obchod@bowa.sk, ako výrobca, distribútor a predajca tovaru,

E-SHOP – samostatná sekcia na web stránke predajcu (www.bowa.sk), ako aj na podstránke dostupnej iba pre partnerov, ktorej obsahom je tovar ponúkaný predajcom, vrátane informácii o cenách tovarov, a prípadne aj iných informácii o tovare (popis, obrázky, technické parametre a pod.).

VOP - Všeobecné obchodné podmienky (tento dokument).

 

2. Objednávanie cez E-SHOP

Vystavovanie objednávok prostredníctvom služieb integrovaných v E-SHOP-e umožní predajca výhradne pre dílera, a to až po jeho prihlásení do sekcie vyhradenej pre partnerov na web stránke predajcu (vstup z web stránky www.bowa.sk),  a to použitím predajcom prideleného prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla.

Díler je povinný v procese objednávania uviesť písomne osobitné požiadavky alebo skutočnosti, ktoré boli dohodnuté vopred iným komunikačným kanálom (osobný dohovor, e-mail, telefonát, a pod.), a to do časti vyhradenej pre poznámky objednávajúceho.

Objednávky vystavené dílerom v E-SHOP-e a následne odoslané (s využitím integrovanej služby v E-SHOP-e), sú považované zo strany predajcu za záväzné. 

 

3. Objednávky mimo E-SHOP

Tovar u predajcu si môže koncový spotrebiteľ, alebo díler, objednať prostredníctvom písomnej objednávky. Každá objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

(a) číslo objednávky,
(b) dátum vystavenia objednávky,
(c) obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,
(d) kontaktnú osobu vrátane telefonického kontaktu,
(e) presný a jednoznačný popis tovaru vrátane objednávacieho čísla uvedeného v cenníku (uvedeného aj na E-SHOP-e),
(f) spôsob plnenia objednávky (čiastočné alebo kompletné jednorazové plnenie),
(g) spôsob odberu tovaru (osobný odber alebo zaslanie prostredníctvom zmluvného prepravcu predajcu),
(h) dodaciu adresu.

V prípade, že boli vopred dohodnuté špeciálne podmienky dodania tovaru, musia byť tieto na objednávke zreteľne uvedené, spolu aj s uvedením mena a priezviska zamestnanca predajcu zodpovedného za dohodnuté podmienky. V prípade, že tieto informácie na objednávke uvedené nie sú, predajca postupuje podľa štandardných obchodných podmienok.

Písomnú objednávku je potrebné doručiť na poštovú adresu do sídla predajcu, alebo na nasledovnú e-mailovú adresu: objednavky@bowa.sk

 

4. Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť predajcovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho dodania alebo prevzatia. Predajca akceptuje výlučne vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru, zabaleného v originálnom balení. Koncový spotrebiteľ a díler berú na vedomie, že na nákladoch súvisiacich s vrátením tovaru podľa tohto bodu predajca nie je povinný sa podieľať.

Za vrátenie tovaru podľa tohto bodu vzniká predajcovi právo účtovať storno poplatok vo výške 5% z celkovej predajnej ceny tovaru, ktorý je predmetom plnenia.

 

5. Platobné podmienky

Koncový spotrebiteľ realizuje úhradu za tovar buď v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo na základe predajcom vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry) s realizáciou úhrady do 5 pracovných dní, pričom tovar predajca uvoľní až po pripísaní príslušnej sumy uvedenej na predmetnej predfaktúre (zálohovej faktúre) na bankový účet predajcu, uvedený na faktúre.

Díler realizuje úhradu za tovar v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v sídle predajcu, formou online platby cez platobnú bránu TrustPay na stránke E-SHOP-u v procese objednávania, alebo na základe predajcom vystavenej faktúry za predpokladu dodržiavania platobnej disciplíny zo strany dílera.

V prípade neuhradených faktúr po termíne splatnosti zo strany dílera si predajca vyhradzuje právo neuvoľniť dílerom objednaný tovar až do okamihu, kým neobdrží úhrady týchto neuhradených faktúr v plnej výške.

Predajca vyhlasuje, že kúpna cena tovarov je stanovená v podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov dohodou zmluvných strán. K dohodnutej kúpnej cene bude v zmysle platných právnych predpisov účtovaná príslušná DPH.

Za splnenie povinnosti úhrady faktúry alebo predfaktúry (zálohovej faktúry) za dodaný tovar sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov riadne a včas na bankový účet predajcu.

V prípade omeškania s úhradou faktúry alebo predfaktúry (zálohovej faktúry) za dodaný tovar  koncovým spotrebiteľom alebo dílerom vzniká predajcovi právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania. 

 

6. Dodanie tovaru, doprava, nadobudnutie vlastníckeho práva

Koncový spotrebiteľ i díler si môžu prevziať objednaný tovar osobne v sídle predajcu, alebo im tovar  predajca zašle prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu (Remax Courier Service, spol.s r.o.).

Pri odoslaní tovaru v celkovej hodnote 250 EUR s DPH a vyššie si predajca neúčtuje prepravné. Za prepravu tovaru v celkovej hodnote nižšej ako 250 EUR s DPH si predajca účtuje čiastku 8 EUR s DPH, a to osobitne za každú samostatnú zásielku.

Koncový spotrebiteľ a díler sú povinní pri prevzatí objednaného tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať množstvo akosť a vyhotovenie dodávaného tovaru. Ďalej sú povinní pri prevzatí tovaru prevziať všetky dokumenty dodávané predajcom slúžiace k plneniu dodávky tovaru. V prípade zistenia vád na tovaru alebo obale tovaru, ktoré robia tovar nepoužiteľným sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť predajcovi takéto zistenia.

V prípade, že predajca nebude môcť dodať tovar včas, t. j. v  dodacej lehote z dôvodu vyššej moci, či iných objektívnych okolností nezavinených dodávateľom (napr. štrajk, verejné nepokoje, vojna, dovozné, vývozné a prevozné zákazy a pod.), pôvodná dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania prekážky. Omeškanie predajcu s dodaním tovaru z uvedeného dôvodu o viac ako 6 mesiacov zakladá oprávnenie objednávajúceho, t. j. koncového spotrebiteľa alebo dílera, i predajcu odstúpiť od zmluvy.

Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na koncového spotrebiteľa alebo dílera riadnou úhradou faktúry za dodaný tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na koncového spotrebiteľa alebo dílera momentom prevzatia objednaného tovaru.

7. Reklamačný poriadok

Tovar, ktorý je zjavne poškodený alebo vykazuje chyby, najmä ak bol koncovému spotrebiteľovi alebo dílerovi (ďalej len „kupujúcemu“) dodaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný čo najskôr informovať predajcu a dohodnúť si s ním náhradné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, pokiaľ táto už bola zaplatená.

Počas riadnej záručnej doby si kupujúci môže uplatniť reklamáciu na tovar, a to v sídle predajcu.
Podmienkou prevzatia tovaru k reklamačnému konaniu na strane predajcu je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru u predajcu.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamovaného tovaru a upovedomí kupujúceho o spôsobe riešenia reklamácie tovaru. 

Predajca je oprávnený riešiť reklamáciu ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov:

(a) odstránením vady alebo vád,
(b) dodaním chýbajúceho tovaru,
(c) odstránením vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, ak sú vady neopraviteľné dodaním náhradného tovaru,
(d) poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

Oznámený spôsob riešenia reklamácie je predávajúci oprávnený meniť kedykoľvek počas vybavovania reklamácie po zaslaní informácií kupujúcemu.

V súlade s platnými právnymi predpismi musia byť reklamácie vybavené najneskôr do kalendárnych 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú na dlhšej lehote.

V prípade, ak kupujúci zasiela reklamovaný tovar predajcovi, je kupujúci povinný zabezpečiť riadne zabalenie tovaru a jeho dostatočnú ochranu pred jeho poškodením. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od momentu prevzatia tovaru predávajúcim.

Po vykonaní opravy alebo odstránení chyby na reklamovanom tovare vyzve predajca kupujúceho k vyzdvihnutiu už opraveného tovaru alebo sa s ním dohodne na zaslaní tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu predajcu.

 

8. Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (zakúpenia tovaru), pokiaľ na daný tovar nie je stanovená iná záručná doba (uvedením záručnej lehoty pri tovare na E-SHOPe, v cenníku predajcu, v cenovej ponuke, a pod.) alebo nie je medzi kupujúcim a predajcom dohodnutá iná záručná doba. Záručná doba na tovar plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokladov kupujúcim alebo oprávnenou osobou.

Podmienkou pre uplatnenie záruky u predajcu je predloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu (pokladničný doklad alebo faktúru).  Kupujúci by si vo vlastnom záujme z tu uvedených dôvodov mal uschovať doklady o kúpe najmenej po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Predajca záručnú dobu na tovar predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar u predajcu na záručnej oprave.

Záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Nárok na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy zaniká v prípade, ak došlo ku neodbornej montáži tovaru alebo k neodbornému uvedeniu tovaru do prevádzky, tovar nebol používaný v súlade s tým na čo je určený zo svojej podstaty, alebo tovar nebol používaný v súlade s inštrukciami a návodom na použitie.

Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok.

Nárok na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy zaniká aj v prípade neodpornej manipulácie s tovarom, najmä pri porušení ochranných nálepiek, plomb a pečatí, pokiaľ sú takéto na tovare, alebo pri používaní tovaru v takých podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k danému tovaru.

V prípade zistenia neodbornej manipulácie, porušení ochranných nálepiek, plomb, pečatí alebo iných súčastí tovaru vyžadovaných zákonom pri vybavovaní reklamácie, predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy vzniknuté koncovému spotrebiteľovi zo strany tretích osôb.

 

9. Ochrana osobných údajov

1. Predajca sa zaväzuje s osobnými údajmi (ďalej len „OÚ“) Dílera zaobchádzať a chrániť ich v súlade so všeobecne záväznými predpismi aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Dílerom a Predajcom.

2. Osobné údaje Dílera je Predajca oprávnený poskytnúť tretím osobám/stranám len na základe, za účelom, v rozsahu a za podmienok uvedených:

a) vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, rozhodnutiach súdov alebo správnych orgánov,

b) v týchto VOP, Zmluvách uzavretých medzi Dílerom a Predajcom,

c) v písomnom súhlase Dílera udeleného Predajcovi,

d) na základe oprávnených záujmov.

3. Koncový spotrebiteľ a/alebo díler súhlasí s tým, že predajca bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona, pre účely výkonu práv a povinností podľa týchto VOP a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predajcu.

4. Predajca sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a zabezpečí ich bezpečnosť pred poškodením, zničením, náhodnou stratou, zmenou, nepovoleným prístupom a sprístupnením, zneužitím, odcudzením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracovania. Bezpečnosť a povinnosť mlčanlivosti v uvedenom rozsahu požaduje Predajca aj od tretích strán/osôb, ktorým Predajca tieto Osobné údaje poskytne alebo sprístupní v súlade s týmito VOP. Predajca uchováva dokumenty s Osobnými údajmi Dílera a kópie dokladov o preukázaní totožnosti Dílera 10 rokov od ukončenia obchodu s Predajcom, resp. po inú dobu stanovenú právnymi predpismi.

10. Záverečné ustanovenia

1. Konečný užívateľ/Díler berie na vedomie, že na základe poskytnutia svojich kontaktných údajov je pridaný do zoznamu odberateľov newslettera, zasielaného Predajcom a budú mu e-mailom doručované všetky ďalšie newslettre Predajcu . Ako odberateľ má kedykoľvek možnosť odber odvolať prostredníctvom odkazu, ktorý je prístupný v každom jednom newsletteri.

2. Všetky neskoršie zmeny ako i zrušenie Všeobecných obchodných podmienok budú vykonané predajcom.

3. Neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na účinnosť ani platnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2019, a nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky platné do 31. decembra 2018.


ARCHÍV:

Tu si môžete prehliadnúť a stiahnúť Všeobecné obchodné podmienky platné do 31. decembra 2018

Tu si môžete prehliadnúť a stiahnúť Všeobecné obchodné podmienky platné do 31. januára 2014

© 2024 BOWA s.r.o - registračné pokladnice a príslušenstvo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP