ČASTÉ OTÁZKY K E-KASA

Prečo a odkedy musím mať pokladnicu pripojiteľnú na e-kasu?
Dôvodom je zmena zákona o registračných pokladniciach, ktorá vznikla na podnet Finančnej správy. Zmena súvisí s projektom on-line napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – e-kasa.
Doteraz mali podnikatelia možnosť dobrovoľne.sa rozhodnúť pre napojenie sa na systém finančnej správy - používaním Virtuálnej registračnej pokladnice. Už to však bude pre všetkých povinné.
Podnikatelia majú povinnosť používať registračnú pokladnicu pripojenú k systému e-kasa od 1. júla 2019.
Pripojiť sa k e-kase je možné od 1. apríla 2019. 
Podnikateľovi ktorý plánuje používať on-line registračnú pokladnicu (namiesto doteraz používanej elektronickej registračnej pokladnice), nebude do 31.decembra 2019 uložená pokuta, pokiaľ si najneskôr dňa 31.júna 2019 podal žiadosť o vydanie kódu pokladnice k e-kasa klientovi (k on-line registračnej pokladnici). Toto ustanovuje novela (zákon č. 188/2019, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 1.júla 2019; platný a účinný je odo dňa vyhlásenia, tj od 1.júla 2019) 
ŽIADNA INÁ PODMIENKA PODNIKATEĽOVI NIE JE ULOŽENÁ. 

Miešajú sa mi pojmy e-kasa klient, on-line registračná pokladnica, e-kasa, virtuálna registračná pokladnica. Vysvetlíte mi to?
Áno.
Začnime tým čo sa u vás určite nebude nachádzať. A tým je e-kasa. Je to systém, ktorý sa nachádza na Finančnej správe. V tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet zo všetkých pokladníc všetkých podnikateľov na Slovensku.
E-kasa klient - je to označenie, ktoré zahŕňa dva odlišné typy zariadení: On-line registračnú pokladnicu a Virtuálnu registračnú pokladnicu.
Virtuálna registračná pokladnica  je aplikácia, ktorú poskytuje Finančná správa; použiteľnosť a vlastnosti aplikácie má vo svojej moci Finančná správa, údaje o predaji realizovanom podnikateľom, ktorý ju používa sa už dnes ukladajú do systému Finančnej správy SR.
On-line registračná pokladnica je všetko ostatné, čo bude pripojené do e-kasa.

Je moja pokladnica, ktorú dnes používam, pripojiteľná na e-kasa?
Nie, nie je.
Žiadna z dnes používaných elektronických registračných pokladníc, či fiskálnych tlačiarní nespĺňa nové požiadavky. Niektoré bude možné upraviť, niektoré sa musia vymeniť za nové.

Ako zistím, či je možné moju pokladnicu upraviť?
Kontaktujte svojho dodávateľa.
Váš dodávateľ pokladnice by mal byť schopný dentifikovať váš typ pokladnice, ktorý vám dodal a poradiť vám aké možnosti sú k dispozícii.

Mám ihličkovú fiskálnu tlačiareň. Bude použiteľná?
Nie.
Po novom na dokladoch z pokladnice musí byť vytlačený čitateľný QR kód. Ihličkové tlačiarne nedokážu vytlačiť čitateľný QR kód.
Akú tlačiareň kúpiť namiesto ihličkovej – pred kúpou sa poraďte so svojim dodávateľom pokladnice pripojiteľnej na e-kasa.

Už viem, že potrebujem novú pokladnicu. Ako mám postupovať?
Poradíme vám.
Obráťte sa na nás. Zistíme vaše potreby, navrhneme vám riešenie, vysvetlíme vám ďalší postup. Kontakt nájdete v sekcii KONTAKTY.

Potrebujem ešte niečo okrem pokladnice pripojiteľnej na e-kasa?
Áno.
Pripojenie na internet. Dáta z pokladnice sa odosielajú cez internet, takže pripojenie na internet je nevyhnutné. 

Akým spôsobom vymením starú pokladnicu za novú pripojiteľnú na e-kasa, na Daňovom úrade?
Pred výmenou nemusíte ísť na Daňový úrad. To čo budete k tejto zmene potrebovať si vyžiadate cez internet. Iným spôsobom to ani nebude možné, len cez internet.

Kúpim si novú pokladnicu. Musím volať technika  servisnej organizácie aby ukončil prevádzku pokladnice, či fiskálnej tlačiarne?
Áno.
Podnikateľ je povinný ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice oznámiť Daňovému úradu. Úkony vykonávané pri ukončení prevádzky pokladnice môže vykonať len servisná organizácia, úkony končia zápisom ukončenia prevádzky do Knihy pokladnice.
Zmenou je, že pribudol ďalší spôsob, ktorým môže podnikateľ oznámenie Daňovému úradu zrealizovať. 
 

Mám len jednu pokladnicu, takže si to môžem nechať na neskoršie obdobie?
Nie.
Dodacie lehoty súčiastok potrebných na úpravu, či nových pokladníc, sú v niektorých prípadoch 2 až 3 mesiace. A to nie je všetko. Potom ešte musíte vystihnúť aby mal technik čas, keďže to treba namontovať, pripojiť na internet, odskúšať funkčnosť.
Začnite to riešiť už dnes.

Pribudnú mi nejaké nové povinnosti a zodpovednosti?
Áno.
Dnes má servisná organizácia množstvo zodpovedností a povinností. To sa však zmení.
Všetky zodpovednosti a povinnosti budú na strane podnikateľa. Nedodržanie ustanovení zákona je správny delikt a za správny delikt je sankcia. 
Odbremeníme vás, časť starostí prevezmeme na seba. Ponúkame vám naše služby v tejto oblasti, disponujeme vyše 20 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Čo sú vlastne "dátové správy"?
Dátové správy sú "balíčky údajov z pokladnice", ktorá zasiela on-line pokladnica do systému e-kasa.
Rozsah a štruktúra je presne stanovená zákonom ako aj certifikačnými podmienkami, ktoré musí splniť každý výrobca. Na základe splnenia týchto podmienok je výrobcovi vydané rozhodnutie o certifikácii.

A čo sa stane keď mi vypadne internet? Čo sa stane s dátovými správami z mojej pokladnice ?
Dátové správy sa automaticky uložia vo vašej pokladnici, v pamäti označovanej v zákonom ako "chránené dátové úložisko".
Najneskôr do 48 hodín od okamihu uloženia však musia byť odoslané dátové správy na portál finančnej správy, na e-kasu.
To zabezpečí automaticky on-line pokladnica, bez vášho zásahu - samozrejme len v prípade funkčného internetu.
Nedodržanie lehoty 48 hodín na doručenie dátovej správy podnikateľom je správnym deliktom. A za správny delikt je sankcia.

A dajú sa tie "dátové správy" aj inak zaslať do e-kasa? Poslať e-mailom, alebo to niekam uložiť?
Nie.
Žiadny iný spôsob neexistuje. Musí to zaslať vaša pokladnica. Zodpovedným za to je podnikateľ.


A čo keď v mieste kde pokladnicu používam nie je internetový signál?
Môžete požiadať o udelenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice. Žiadosť musíte podať elektronicky.
Najprv však musíte požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta. Až potom ako vám ho pridelia až potom môžete podať žiadosť o povolenie odkladu.
Pokiaľ vám vydajú rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov, i tak sa na vás povinnosť zasielať údaje do e-kasa vzťahuje.
Povinnosť máte najneskôr do 30 dní od uloženia dátovej správy do chráneného dátového úložiska.


Dostanem k novej pokladnici pripojiteľnej k e-kasa certifikát?
Nie.
Je síce nutné, aby k on-line registračnej pokladnici, ktorú si kúpite, bolo výrobcovi vydané platné Rozhodnutie o certifikácii, avšak samotné Rozhodnutie o certifikácii potrebovať nebudete.


Ako zistím, či k pokladnici ktorú si kupujem bolo už vydané "Rozhodnutie o certifikácii"?
Zoznam vydaných Rozhodnutí o certifikácii Finančná správa priebežne zverejňuje na svojej web stránke www.financnasprava.sk v sekcii Podnikatelia a organizácie/Dane/eKasa/Podnikatelia, tam to nájdete v časti Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk (po kliknutí sa vám otvorí súbor na novej záložke vášho prehliadača).


Budem potrebovať novú Knihu pokladnice?
Nie.
Kniha pokladnice sa už pri on-line registračných pokladniciach nebude používať. 


Kedy môžem Daňový úrad elektronicky požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta?
Už môžete aj teraz, urobte tak čo najskôr.
Žiadosť podajte čo najskôr, táto možnosť je dostupná od 15. marca 2019. Žiadosť podávate cez www.financnasprava.sk, potom ako sa prihlásite, dostanete sa do osobnej internetovej zóny. Tam si v sekcii Katalógy vyberte Katalóg formulárov. Po otvorení stránky hľadajte Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, potom Žiadosť o pridelenie kódu e-kasa klient.

Nemám zriadený elektronický prístup cez portál finančnej správy. Ako si ho zriadim?
Postup je dostupný na web stránke Finančného riaditeľstva - alebo TU.

Musím podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta za každú pokladnicu osobitne?
Nie - pokiaľ je tá ďalšia pokladnica na rovnakom predajnom mieste. V rámci jedného predajného miesta (s rovnakou adresou predajného miesta) môžete pridávať v žiadosti ďalšie polia a tak si môžete pridávať ďalšie pokladnice.
Áno - za každé predajné miesto (s inou adresou predajného miesta) je potrebné vystaviť novú žiadosť. 

Chcem požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta k on-line pokladnici. Čo k tomu potrebujem?
SK NACE kód (5-miestna číslica) hlavného predmetu činnosti.
Presnú adresu predajného miesta (k adrese budete potrebovať nielen orientačné číslo ale aj popisné číslo).
Ak pri tomto úkone chcete zároveň oznámiť ukončenie prevádzky doposiaľ používanej elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, tak potom aj presný dátum ukončenia prevádzky a DKP tohto zariadenia. Ku dňu, ktoré takto oznámite ste povinný zabezpečiť aby vám servisná organizácia vykonala ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a zápis do Knihy pokladnice.

Podal som žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Kedy kód dostanem?
Bude vám sprístupnený na www.financnasprava.sk, v osobnej internetovej zóne (dostupnej po prihlásení sa), v časti Autorizované služby (vpravo dole) v sekcii eKasa.

Akým spôsobom mi Daňový úrad doručí kód pokladnice e-kasa klienta?
Bude vám sprístupnený na www.financnasprava.sk, v osobnej internetovej zóne (dostupnej po prihlásení sa), v časti Autorizované služby (vpravo dole), v časti eKasa. Po kliknutí sa vám otvorí nové okno vo vašom prehliadači, dostanete sa do E-kasa zóny podnikateľa.
To čo budete potrebovať ku každej pokladnici je tzv.
inicializačný balíček, je to pomenovanie pre identifikačné údaje a autentifikačné údaje (sú to 2 súbory).

V akej forme a kde sa dostanem ku kódu pokladnice e-kasa klienta?
Bude vám sprístupnený na www.financnasprava.sk, v osobnej internetovej zóne (dostupnej po prihlásení sa), v časti Autorizované služby (vpravo dole), tam v časti eKasa (po kliknutí sa objaví okienko s textom Budete presmerovaní mimo zónu portálu finančnej správy, tu potvrďte OK)
V E-kasa zóne nájdete identifikačné údaje, a to za každú pokladnicu samostatne. Tento súbor si stiahnete na lokálny disk.
V E-kasa zóne za každú pokladnicu osobitne podáte žiadosť o autentifikačné údaje - v rámci žiadosti musíte stanoviť heslo, ktoré potom bude technik pri inštalovaní autentifikačných údajov do pokladnice od vás potrebovať.
Po spracovaní sa vám v E-kasa zóne zobrazia autentifikačné údaje (ku každej pokladnici je to samostatný súbor), súbor si stiahnete na lokálny disk.


Otváram novú prevádzku začiatkom novembra 2019. Musím už mať novú pokladnicu?
Áno, pokiaľ budete používať Virtuálnu registračnú pokladnicu.
Nie, pokiaľ plánujete používať on-line registračnú pokladnicu. Aby vám v prípade kontroly neudelili pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice, musíte mať splnené tieto podmienky:

  1. mať podanú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta (k on-line registračnej pokladnici), a to ešte pred okamihom, kedy by ste za bežných okolností mali vydať prvý pokladničný doklad (tj pred realizáciou prvého predaja),
  2. vystavovať paragóny od 1. júla 2019 (podľa zákona č. 188/2019 Z.z., čo je novela zákona o elektronických registračných pokladniciach, platná a účinná od 1. júla 2019). 

Najneskôr 1. januára 2020 však musíte začať používať on-line registračnú pokladnicu.

 

NENAŠLI STE ODPOVEĎ?

Kontaktujte nás. Poradíme vám.

Kontaktné údaje nájdete v sekcii KONTAKTY.

© 2019 BOWA - registračné pokladnice • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP